Foreningens svar på kompensasjonsordningen

Regjeringens nye krisepakke er et lite skritt i riktig retning, men ikke i nærheten av nok til å unngå konkurser og kompetanseflukt fra arrangement, messe- og eventbransjen. Uten bedre krisehjelp vil konsekvensene bli katastrofale.

 

Innledning

Sponsor- og Eventforeningens medlemmer representerer et mangfold av aktører innen sponsing, kultur, veldedighet, idrett og eventer. I denne sammenheng snakker vi på vegne av arrangement, messe- og eventbransjen som består av profesjonelle arrangører og leverandører som utvikler, markedsfører og arrangerer verdifulle møteplasser herunder arrangement selskap, arrangementssteder, eventbyråer og underleverandører. Vi bidrar til å styrke bedrifter og organisasjoner eller den enkelte deltagers kunnskap- og konkurransekraft. Vi produserer alt av næringslivsarrangementer fra møter og messer til konferanser og kongresser for bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.  

Felles for alle disse er at de har som formål å skape:

 • Verdifulle opplevelser som utvikler norsk næringsliv.
 • Vi er dynamoen som bidrar til positive ringvirkninger for en rekke andre bransjer.
 • Vi sysselsetter mer enn 30.000 og er tilstede over hele Norge.

 

For arrangement, messe- og eventbransjen er driftsforbud den nye virkeligheten. De fleste har vært helt uten inntekter siden mars og bestillingene har stoppet opp langt frem i tid. Krisepakkene må samlet sett kompensere det store inntektstapet pandemien og myndighetens restriksjoner påfører arrangement, messe- og eventbransjen frem til en vaksine er på plass.

 

Sponsor- og eventforeningens hovedbudskap er at vi ønsker oss en egen kompensasjonsløsning basert på prosentvis dekning av historisk omsetning i 2019 for profesjonelle arrangører og leverandører som utvikler, markedsfører og arrangerer næringslivsarrangementer herunder arrangement selskap, arrangementssteder, eventbyråer og underleverandører.

 

Ved en slik løsning myndighetene enkelt håndtere, kontrollere og administrere ordningen og bedriftene ville hatt anledning til å ta tilbake en større andel av de ansatte samtidig som bedriften ville overleve den ekstraordinære situasjonen.

 

Når vi nå har fått presentert en ordning har vi følgende hovedbudskap:

 • Kompensasjonsordningen for reiselivet må forbedres betydelig og dekke langt flere kostnader.
 • Lønnsstøtteordningen må på et vesentlig høyere nivå dersom den skal være aktuell å ta i bruk.
 • Støtteordningen må for publikumsåpne arrangementer må også gjelde arrangementer produsert av eventbyråer for det offentlige, organisasjon- og næringsliv, inkludert underleverandører til arrangement, messe- og eventbransjen som har minimum 50 prosent av sin omsetning fra denne aktiviteten.
 • Kompensasjonsløsningene må være gjeldende fra 5.mars 2020 og frem til 3 måneder eter at samfunnet er å betrakte som gjenåpnet slik at kunder tør å bestille og deltagere tør å melde seg på ovenfor nevnte arrangementer.

 

Nedenfor følger våre krav til forbedringer knyttet til de kompensasjonsløsningen som ble presentert fra regjeringen, mandag 21.september 2020.

 

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

 

Våre innspill og krav til forbedringer:

Sponsor- og eventforeningen ønsker at ordningen skal omfatte åpne publikumsarrangementer for over 500 og arrangementer produsert av eventbyråer for det offentlige, organisasjon- og næringsliv, inkludert underleverandører til arrangement, messe- og eventbransjen som har minimum 50 prosent av sin omsetning fra denne aktiviteten.

 

 

I tillegg enkeltmannsforetak som har mer enn 80 prosent av sine inntekter som underleverandør til arrangement, messe- og eventbransjen må også inkluderes.

 

Det forutsettes at disse ikke er dekket av andre ordninger.

 

Spørsmål og nødvendige avklaringer:

 • Hva menes med begrepet «netto tap»? Vi mener det bør være dekningsbidrag 1, men vi har fått signaler om at definisjonen i Proposisjonen ikke er avklart. 60 prosent inndekning på DB1 er det vi går utifra.
 • Ordningen må omfatte både arrangør og medarrangør/teknisk arrangør.

 

 

Kompensasjonsordningen for næringslivet / Ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen skal kompensere for de samme faste, uunngåelige kostnadene som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020.

 

Våre innspill og krav til forbedringer:

Arrangement, messe- og eventbransjen har varierende omsetning i løpet av året og den avviklede kontantstøtteordningen slo uheldig ut for flere slik omsetningstapet ble beregnet. Derfor må beregningen av omsetning være kvartalsvis. Sponsor- og eventforeningen ønsker at begrepet «faste uunngåelige kostnader» må utvides til å gjelde faste nødvendige kostnader slik at kostnader som ikke kan sies opp også blir dekket. Definisjonen må derfor som minimum utvides til også å gjelde;

 

 • Biler og andre driftsmidler (lift, trucker etc) som virksomheten selv eier knyttet til drift og vedlikehold.
 • Renhold av næringslokaler. Viktigere enn noen gang å sørge for godt renhold.
 • Nøkkelpersoner daglig leder, teknisk ansvarlig, HR, økonomi og regnskap på lik linje som dekning av eksternt regnskapshonorar.
 • Konsulenthonorarer/konsulentavtaler som ble inngått før 1.1.2020 må dekkes.
 • Juridisk bistand knyttet til restriksjoner rundt COVID-19
 • Software og andre IT kostnader.
 • Strøm- og oppvarming.
 • I tillegg må kostnader for å holde egeneide bygg og utstyrspark dekkes, herunder årsavtaler, lisenser og vektertjenester for å ivareta vedlikehold, brann og sikkerhet samt dekning av eiendomsskatt.

 

Ordningen må være langsiktig og være gjeldende minimum i 3 måneder etter at samtlige restriksjoner er opphevet. Dette på grunn av at arrangement, messe- og eventbransjen har 6-12 måneders planlegning/produksjonstid og ikke kan forvente å ha oppdrag og inntekter før tidligst tre (3) måneder etter at samfunnet er erklært friskt og åpnet.

 

Spørsmål og nødvendige avklaringer:

 • Mener man her at eventbyråer hører innunder formidlingsbransjen?
 • Gjelder ordningen også samtlige underleverandører og medarrangører.
 • Det bør ikke være nedtrapping av ordningen da det ikke blir en bedring for arrangement, messe- og eventbransjen før samfunnet er friskmeldt. Ordningen bør vedvare i 3 måneder etter at samtlige restriksjonene er borte.

 

 

Lønnsstøtteordningen

Regjeringen foreslår å utvide Lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake på jobb.

 

Våre innspill og krav til forbedringer:

Lønnstilskuddsordningen er ikke tatt i bruk slik den er i dag. Dette skyldes de mange betingelsene som ordningen medfører og det faktum at beløpet er for lavt.

 

Lønnstilskuddsordningen må vesentlig forbedres og utvides til å dekke kr 35 0000,- slik at en betydelig større andel lønnskostnad blir dekket. Det er viktig å huske at arrangement, messe- og eventbransjen ikke har 30, 40 eller 50 prosent inntektsbortfall, men nærmere 90-95 prosent. I tillegg må det være en fleksibilitet i ordningen som gjør det mulig å justere opp og ned permitteringsgraden til de ansatte som harmonerer med aktivitetsgraden i virksomheten.

Det vil være mer lønnsomt både for samfunnet og bedriftene at man kan ta folk tilbake i jobb for å sikre at bedriften er klar når samfunnet er tilbake til normalen og sørge for at de ansatte ikke mister nødvendig kompetanse/utvikling.

Vi foreslår derfor at de ansatte kan tas tilbake på jobb dersom bedriften ser at det er hensiktsmessig og at bedriften mottar den samme støtten som de mottar fra NAV i dag.

Dette gjelder bedrifter som leverte et positivt resultat i 2019 og som anser seg som levedyktige 3 måneder etter fullstendig gjenåpning av samfunnet.

 

Permisjonsordningen

Våre innspill og krav til forbedringer:

Permisjonsordningen bør gjelde inntil restriksjonene som følge av pandemien fjernes 100%. Dersom ordningen ikke videreføres etter 52 uker må bedriftene slippe å betale for lønn i en eventuell oppsigelsestid da dette for mange i praksis vil bety at man går konkurs i det man må si opp de ansatte. 

Tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen

Det er tidligere i år satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for utvikling og omstilling i reiselivsbedrifter. Regjeringen foreslår nå å utvide ordningen ut året, og bevilge ytterligere 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsnæringen. Samt at ordningen også skal omfatte messe- og konferansearrangørene.

 

Våre innspill og krav til forbedringer:

Slik ordningen er presentert er det svært uklart hva denne vil bety for arrangement, messe- og eventbransjen og hva som kan gi støtte.

 

Arrangement, messe- og eventbransjen er spesielt opptatt av at samtlige krisetiltak, inkludert eventuelle omstillingsmidler, må sikre langsiktig kompensasjon. Om omstillingsmidlene skal kunne bidra til å sikre arbeidsplasser og aktivitet, må nivået på støtten vesentlig løftes og forlenges i tid. Arrangement, messe- og eventbransjen er i dyp krise og selskapene har i svært liten grad tilgjengelig midler for å kunne investere i omstillingstiltak. Det er derfor viktig at ordningen er rask, smidig og at midler til gode omstillingstiltak kommer bedriftene til gode umiddelbart..

 

En omstillingspakke på 250 millioner skal dekke hele reiselivet og i tillegg inkludere arrangement, messe- og eventbransjen. Det er ikke i nærheten av nok til å kompensere for det store inntektstapet pandemien og myndighetens restriksjoner påfører arrangement, messe- og eventbransjen.  frem til en vaksine er på plass, skape aktivitet og rigge bransjen for å komme raskt og sterkt tilbake.

 

Spørsmål og nødvendige avklaringer:

 • Gjelder ordningen eventbyråer og samtlige underleverandører og medarrangører.
 • Dekker dette våre investeringer for å imøtekomme etterspørselen etter digitale- og hybride eventer.
 • Kan vi bruke denne ordningen til å søke om midler til etterutdanning av de ansatte for eksempel via studiet Sponsor- og Eventledelse på Høyskolen Kristiania.

 

Avslutning

Uten vesentlig bedre og langsiktig kompensasjon vil regjeringen få massekonkurser i fanget og de har allerede begynt å melde seg. Arrangement, messe- og eventbransjen består av nesten 800 selskaper, og sysselsetter mer enn 30 000 mennesker årlig. Bransjen omsetter for over 4 milliarder. Nå er det full stans og ordrebøkene langt frem i tid er tomme. Tapene vil være katastrofale. Vi snakker om tusenvis av arbeidsplasser over hele landet og dette vil ramme en hel næringskjede dramatisk. Nå håper vi at regjeringen og stortingsflertallet ser at dette er alvorlig og vil lytte til våre vurderinger, slik at vi får tiltak som kan redde viktige arbeidsplasser i hele arrangement, messe- og eventbransjen.