Helsedirektoratet vurdere nå 1 m regel

KUD og HOD møttes 14. juni for å diskutere og vurdere 1 meters regelen.

Under kommer et kort referat fra møtet regjeringen hadde rundt vurdering av 1 meters regelen. Virke representerte Sponsor- og Eventforeningen inn i møtet og vi hadde en lang brif med de i forkant.

 

 • Statsråd Raja åpnet møtet med en hilsen på telefon. 
 • HOD innledet møte med å fortelle om en-metersregelen og rasjonale bak regelen. At HOD er opptatt av en "gradvis, kontrollert åpning over tid".
 • HOD gjorde det også klart at en-metersregelen fortsatt ville være viktig for å holde smitten nede. 
 • Helsedirektoratet, ved Espen Nakstad fikk ordet og pratet om at smitterisiko var avhengig av følgende fire punkter:
  • Antallet syke i samfunnet
  • Antallet kontaktpunkter i samfunnet
  • Avstanden til kontaktpunktene
  • Innendørs/utendørs. 

Organisasjonene fikk så ordet:

 • Unison enighet om at en-metersregelen var viktig i smittevernet, men at den måtte vurderes. 
 • Utfordringer i hele bransjen. Store pengetap og utfordringer med forutsigbarhet mtp. høsten. 
 • Diskusjon rundt "sjakkbrett" system i saler.
 • Enighet blant deltakerne fra organisasjonslivet at en meter må måles fra hode til hode/munn til munn/midten av setet. (litt forskjellige tolkninger fra forskjellige)
 • Alt i alt var deltakerne godt på linje og hadde i det vesentlige samme hovedbudskap.
 • Noen deltakere var opptatt av at kulturen i dag var nedprioritert.

Virke fremmer følgende hovedpunkter:

 • En-metersregelen er viktig for smittevernet, men må vurderes. 
 • Dette må også gjelde kurs og konferanser. 
 • Maksbegrensningen på 200 personer-regelen må ses på der smittevern og areal legges til grunn.
 • Dette er viktig for kulturlivet i dag, men også for å bevare et rikt kulturliv i fremtiden.

 

HOD og Hdir avsluttet møte med å si at de i går (14.07.2020) hadde satt ned en liten gruppe som skulle vurdere en-metersregelen igjen. 

I møtet ble det ikke kommunisert når disse skulle avslutte arbeidet, men HOD forsikret om at dette var et "hastearbeid". 

 

Virkes vurdering er at møtet igår gav positive signaler om snarlig endring av en-metersregelen. Jeg tror dette blir endret, og møtet var organisert for å vise litt "politisk styrke", samt samkjøre HOD og KUD.