Oversikt over tiltak som kan gjelde din bedrift

Her er de mest sentrale tiltakene som det er enighet om i Stortinget.

Permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, slik regjeringen har foreslått. I tillegg har Stortinget blitt enig om at:

 • Det innføres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Det innføres også en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

For arbeidsgivere som varslet permitteringer forrige uke, og allerede har hatt en arbeidsgiverperiode på 2 dager eller mer innebærer endringen at arbeidsgiverperioden er gjennomført, og de permitterte skal over på dagpenger.

 

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

 

Omsorgspenger

 • Ordningen med omsorgspenger dobles.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

Endringene i permitteringsreglene, sykelønn og omsorgspenger er midlertidige ordninger inntil videre.

Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Virke er i dialog med myndighetene om endringen innebærer at arbeidsgiverperioden ansees gjennomført for ansatte som allerede har vært hjemme 3 dager eller mer. Vi har foreløpig ikke fått en klar tilbakemelding på dette.

 

Merverdiavgift

Stortinget er enig om å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020. Regjeringen har også sagt at innbetaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller neste termin (15.mai) utsettes.

I tillegg reduseres lav momssats fra 12 til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning «inntil videre». Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

 

Tiltak mot enkelte bransjer

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

 

Arbeidsgiveravgift

 • Arbeidsgivervavgiften utsettes fra 2. termin (15. mai).
 • Arbeidgiveravgiften settes ned fire prosentpoeng for en termin (tilsvarende to måneder).

 

Kompensasjonsordning for kulturvirksomheter

Ytterligere tiltak fra Stortinget er tilslutning til en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter til kulturvirksomheter som har måttet stenge som følge av påleggene og forbundene fra helsemyndighetene.


Kompensasjonsordningen vil utgjøre ca. 300 millioner kroner, og skal forvaltes av Kulturrådet. Aktørene kan søke kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt eventuelle merutgifter som følger av å flytte arrangementer. Dette er en midlertidig ordning som i første omgang gjelder for arrangementer i perioden 5. mars og ut april. Denne perioden kan forlenges dersom situasjonen vedvarer. 

 

 

Søndag 15. mars besluttet regjeringen å etablere to låne- og garantiordninger med en ramme på til sammen 100 milliarder kroner

Den ene er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kriserammede bedrifter skal dermed lettere skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer som lønnsomme på sikt. I første omgang skal den ha en ramme på 50 milliarder kroner

Kilde: https://www.virke.no/koronaviruset/#sistenytt