Statutter for Sponsor- og Eventprisen

Statutter for Sponsor- og Eventprisen, sist endret av styret i Sponsor- og Eventforeningen, 4. november 2019.

Formål og kriterier for Sponsor- og Eventprisen

§1 Prisens navn
Prisens navn er Sponsor- og Eventprisen og deles ut årlig til sponsor(er), sponsorobjekt(er), event(s) og eventuelt rådgiver som har gjort seg fortjent til det. Sponsor- og Eventprisen deles ut av Sponsor- og Eventforeningen i Norge.

§2 Bakgrunn for prisen
Sponsor- og Eventprisen, tidligere SPOT-prisen, ble opprettet av daværende Sponsorforeningen i juni 2001. Prisen er ett av flere virkemidler som skal bidra til at Sponsor- og Eventforeningens formål om kompetanseutvikling og økt forståelse for sponsing og event blir oppfylt.

§3 Prisens formål
Sponsor- og Eventprisen skal gis til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har sitt virke i Norge. Prisen kan også gis til enkeltpersoner. Dersom prosjektets idé kan tilskrives flere parter, bør prisen tildeles prosjekteier og rådgiver i fellesskap. Med rådgiver menes eventselskap, sponsorrådgiver, analysefirma, PR-byrå, mediebyrå, reklamebyrå eller tilsvarende. En eventuell delt pris må foreslås ved påmelding.

Prisen kan tildeles sponsor– eller eventengasjementer inntil ett år etter endt gjennomføring. Det er ingen begrensing på prosjektets/kandidaturets varighet, men det forutsettes et engasjement med aktualitet.

Det er Sponsor- og Eventforeningens hensikt at Sponsor- og Eventprisen skal være en honnør til mottager, være en spore til videre arbeid og til inspirasjon for andre. Sponsor- og Eventprisen skal være en anerkjennelse for dokumentert, målrettet, strategisk og nyskapende arbeid med bruk av sponsing eller event som kommersielt virkemiddel. Målene og resultatene skal kunne beskrives.

Sponsor- og Eventprisen er delt inn i atten kategorier som deles ut av juryene.

Generelt for alle kategorier gjelder følgende:

Prisen skal gå til et selskap/byrå/objekt/organisasjon/institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med den aktuelle kategorien og som kan vise til betydelige og dokumenterbare resultater. Vinneren skal ha bidratt til å inspirere andre og fremme den aktuelle kategorien som fagområde.

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i hver kategori.

Årets Idrettsponsor
Kategorien favner bredt og omfatter eksempelvis gjennomgående strukturert arbeid relatert til bedriftens sponsorstrategi, god utnyttelse av idrettsponsorater internt og/eller eksternt, utvikling av egne sponsorprosjekter innen idrett.

Årets Kultursponsor
Kategorien favner bredt og omfatter eksempelvis gjennomgående strukturert arbeid relatert til bedriftens sponsorstrategi, god utnyttelse av kultursponsorater internt og/eller eksternt, utvikling av egne sponsorprosjekter.

Årets Samfunnsengasjement
Kategorien favner bredt og omfatter eksempelvis gjennomgående strukturert arbeid relatert til bedriftens sponsorstrategi, samfunnsengasjement, og utvikling av egne sponsorprosjekter. Det er en forutsetning at engasjementet/sponsorsamarbeidet har bidratt positivt til samfunnet og at dette kan dokumenteres.

Årets Sponsorobjekt
Prisen tildeles et sponsorobjekt som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter/prosjekt tilpasset sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.Juryen bør søke å nominere minimum ett objekt fra hver av de tre kategoriene idrett, kultur og sosio.

Årets Sponsorkampanje
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som via en kampanje har utnyttet rettigheter i et sponsorat som kommersielt virkemiddel i en tidsbegrenset periode. Dette for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke sin markedsposisjon eksternt, intern kulturbygging eller som annet strategisk virkemiddel. Resultatene skal kunne dokumenteres. Kampanjen skal fortelle omverden eller eksterne/interne målgrupper at selskapet, organisasjon eller institusjon er sponsor.

Årets bruk av Profil
Kategorien favner bredt og omfatter gjennomgående strukturert arbeid relatert til bedriftens sponsorstrategi og god utnyttelse av profiler selskapet har avtale med. Dette kan være en ambassadør, blogger, kjendis, influencer, sportsstjerne osv enten det er snakk om et individ, en gruppe eller et lag.

Årets Eventbyrå
Prisen skal gå til et eventbyrå som har jobbet målrettet og strategisk med event som virkemiddel og som kan vise til betydelige og dokumenterbare resultater. Vinneren skal ha bidratt til å inspirere andre og fremme event som fagområde.

Årets Eksterne Event
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har brukt et enkelt event eller en serie eventer som virkemiddel for å befeste eller styrke sin markedsposisjon eksternt.

Årets Interne Event
Prisen kan deles ut basert på et event eller en serie eventer som har fokusert på event som internt virkemiddel til kulturbygging, og for å utvikle, befeste eller styrke sin posisjon.

Årets Roadshow
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har brukt en serie eventer som har blitt arrangert flere ganger, på forskjellige steder, men med det samme konseptet og målsetning for arrangementet.

Årets Messe/Fagarrangement
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har brukt arrangement for å påvirke en spesifikk bransje/område, og hvor eksterne er målgruppen. Dette være seg forbrukere, næringsliv eller det offentlige. Prisen deles ut på fadagen.

Årets Brand Activation
Prisen går til et selskap som benytter seg av markedsføringstiltak som skaper interaksjon mellom forbrukere og produkter på nye spennende måter på f.eks. festivaler, butikker, gatemarkedsføring, pop-up eventer m.m.

Årets Arena
Prisen skal gå til en arena/arrangørsted som over tid, eller i forbindelse med et spesielt arrangement, har levert opplevelser, og tjenester, av høy kvalitet med fokus på sluttbrukere samt tilfredstillelse for oppdragsgiver.

Årets High Five
Prisen går til et eventbyrå eller en virksomhet med opptil 5 ansatte som har levert et arrangement eller arrangementer på et gjennomgående eksepsjonelt nivå over en 12 måneders periode.

Årets Perle
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som, med et begrenset beløp, har oppnådd betydelige resultater. Vinneren skal ha jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event. gjerne mindre aktør/prosjekt/ nisjeområde. Totalramme for prosjektet skal ikke overstige kr.150.000,-

Årets Spire
Prisen skal gå til en person, under 25 år, eller opptil 30 år hvis man er ny til sponsor- og eventbransjen. Denne personen må ha vist til fremragende prestasjoner i håndteringen av sine oppgaver iforbindelse med gjennomføring av sitt virke både mht kreativitet, initiativ og sluttresultater.

Årets Nyskapning
Prisen skal gå til noen som har tatt i bruk en nyskapning innen sponsing og/eller events som kanal. Nyskapning/nyvinning kjennetegnes eksempelvis ved at man har nådd ut til et nytt marked, har brukt en ny metode, introduser en tjeneste eller løsning som samtidig har oppnådd ønsket effekt. Prisen deles ut på fagdagen.

Årets Bransjepris
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker/prosjekt som eventuelt også er nominert/vinner av annen kategori.Det er ikke søknadsrett i denne kategorien. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte gjennom en online løsning. Vinneren offentliggjøre sammen med de øvrige vinnerne under bransjearrangementet.

I tillegg til de atten ovennevnte priser har Sponsor- og Evenforeningens styre anledning til å dele ut en Hederspris.

Sponsor- og Eventforeningens Hederspris:
Styret har mulighet til å dele ut en hederspris hvert år. Prisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde. (Denne kan deles ut til andre enn de som har meldt seg inn som kandidat til Sponsor- og Eventprisen.)

§4 Oppnevnelse av jury
Sponsor- og Eventforeningens styre oppnevner to juryer, en jury for sponsorpriser og en jury for eventpriser, på 8 personer i hver jury. Medlemmene av juryen søkes sammensatt av personer med bred kompetanse og variert erfaring fra bruk av sponsing og event som virkemiddel.

Sponsorjury 

 • 3 næringsliv/sponsorer
 • 3 objekter
 • 1 akademia/rådgiver
 • 1 representant fra styret

Eventjury 

 • 3 næringsliv/eventkjøpere
 • 3 eventbyråer
 • 1 akademia/rådgiver
 • 1 representant fra styret

Det utnevnes en juryleder i hver av juryene. Årets Perle, og andre priser, som kan gå til aktører i begge markeder, deles ut av en hovedjury bestående av begge jurylederne, samt representanten fra styret. Representanten fra styret vil være leder av juryen. Fagjuryene skal nominere inntil 3 cases i hver av disse prisene som hovedjuryen skal vurdere.

Sponsor- og Eventforeningens styre skal være representert med inntil 2 medlemmer. Styret oppnevner sin representasjon i juryen. Normalt oppnevnes medlemmene av juryen for ett år. Minimum ett jurymedlem bør gjenvelges for bl.a. å sikre kontinuitet i juryens arbeidsprosesser.
Juryenes leder skal være en person som oppfattes som objektiv og nøytral, og bør derfor være verken fra sponsor, objekt eller eventbyrå.

§5 Juryens oppgaver
Juryens medlemmer skal delta i juryens arbeid for å oppfylle prisens formål og premisser slik det er beskrevet i vedtektene.
Det er åpen forslagsrett til Sponsor- og Eventprisen. Søknader mottas via elektronisk søknadsskjema.
Vi oppfordrer primært til at kandidatene melder inn sitt eget kandidatur. Dette gjelder ikke ”Årets Bransjepris” og Sponsor- og Eventforeningens Hederspris.
Juryens medlemmer skal finne frem til og nominere inntil fem kandidater i hver kategori. Juryen utarbeider en prioritert og skriftlig begrunnet innstilling og foretar en beslutning vedrørende valg av prisvinner, med unntak av Årets Bransjepris hvor vinneren stemmes frem av medlemmer i foreningen. Ved informasjonsbehov utenfor juryens kompetansefelt, kan sakkyndige uttalelser innhentes. De enkelte medlemmers forslag skal gis innen en fastsatt tidsfrist.

Arbeidet i juryen består av:

 • Delta i ett til to møter per prisutdeling
 • Gjøre et selvstendig arbeid ved å frembringe begrunnede kandidatforslag innen avtalte frister
 • Delta i drøftinger og avstemming tilknyttet kåring av hvert års nominerte og prisvinnere
 • Bidra til å fremme prisens anseelse gjennom arbeidet i juryen

Juryens medlemmer skal opplyse om habilitet ved drøfting av kandidater. Hvis det kan stilles spørsmål ved juryleder og jurymedlemmers habilitet, direkte eller indirekte, må disse fratre ved alt juryarbeid innenfor den angjeldende kategori. Dette omfatter både diskusjoner og vurderinger rundt nominasjoner og valg av vinner.
Juryens arbeid honoreres ikke.

§6 Juryens avgjørelse
Beslutning om tildeling krever minimum 2/3 flertall for samme kandidat. Oppnår ikke noen av de foreslåtte kandidater et slikt flertall, kan nye begrunnede forslag presenteres for juryens medlemmer. Ved fornyet behandling kan tidligere forslag opprettholdes. Juryens avgjørelse er endelig.

§7 Offentliggjøring og prisutdeling
Juryens avgjørelse og begrunnelse offentliggjøres av Sponsor- og Eventforeningens styre. Prisen, et fysisk symbol samt et diplom, overrekkes prisvinner ved en egnet høytidelighet, p.t. på det årlige Sponsor- og Eventprisen arrangementet. Alle nominerte kandidater mottar diplom. I de tilfeller hvor nominasjonen er delt mellom flere aktører, mottar hver aktør diplom. Det overrekkes kun ett fysisk symbol pr. kategori.

 §8 Taushetsplikt
Juryens arbeid tilknyttet Sponsor- og Eventprisen er strengt konfidensielt.
Den ervervede kunnskapen om de ulike kandidatene skal ikke brukes eller refereres til i etterkant.

§9 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan endres av styret i Sponsor- og Eventforeningen etter samråd med juryen.
 

Oslo, 4. november 2019
Gunnar Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen